Diemžēl ar vēlmi uzbūvēt māju vien nepietiek, ir jāsaprot process, kā līdz būvēšanai vispār nonākt, kas jāzina, jāizdara, lai tiktu pie mājas, kādi dokumenti nepieciešami, kādas instances jāiziet utt. 

Bieži sanāk saskarties ar cilvēku neizpratni par termiņiem, kas ievalkās. Būvniecībā ir vairāki objekti, un cik skarbi tas neskanētu, ātrāk būvējas tas objekts, kur nav problēmu ar būvatļauju saņemšanām, nav kavējumi maksājumos, nav papildus darbu ar pēkšņām izmaiņām būvniecībā, nav problēmas ar ar zemes gabala piebraucamo ceļu kvalitāti un iespēju tajā uzstādīt māju. Kā arī daudz dažādi sīkumi pārvirza darbinieku darbu no viena objekta uz citu, jo strādniekam ir jāmaksā katru dienu, tātad darbs pārvirza no viena objekta uz citu pat dažu dienu kavējumu dēļ, un tad kad klients atrisina savas problēmas viņš domā, ka uz sitiena viņam darbi turpināsies, vai pat viss būs jau izdarīts uz priekšu. Bet atgriezties atpakaļ pie būvniecības var tikai tad, kad nākošā objekta apjoms kas sākts dīgstāves laikā pirmajam klientam – ir pabeigts. 

Klienti bieži neaizdomājas par termiņiem, un tā ir mūsu sāpe uz doto brīdi, jo termiņi būvniecībai tiek doti pie labvēlīgiem nosacījumiem, kuri būvniecībā gadās reti. Šogad nebija ziemas, zeme nesasala, transportēšana sarežģītos zemes gabalos vienkārši nebija iespējama, tātad ir jāgaida pilnīgas zemes izžūšanas periods, lai mēs varam iebraukt teritorijā, tehnika ir smaga, un mājas moduļi ir 7-10 tonnas smagi , tā nav viegla tehnika, kura var izbraukt neiegrimstot dubļos. Un tad saskrien daudz darbi vienlaikus, visi gaida, ka viņu māja būs pirmā, prioritārā, bet mums ir jāizved, jāuzstāda un jāpabeidz daudz objekti, un tas nenotiek momentāli. 

Prieks par tiem klientiem, kuri mūs saprot, un ir gatavi uzgaidīt, mēs nevienu neaizmirstam, tikai nevaram pārplīst uz pusēm. 

Mums kā būvniekiem daudz sāpju stāstu ar naudu nemaksāšanām, ja nauda netiek iemaksāta – darbinieka darbu un materiālu izmaksas nevar apmaksāt – tātad viss apstājas. Bet tā jau ir atsevišķā tēma.

Koka-ModuluMaja.lv

Komanda

К сожалению, одного желания построить дом недостаточно, необходимо вообще понять процесс получения разрешения на строительство, понять что нужно знать, что нужно сделать, чтобы построить дом, какие документы нужны, какие инстанции нужно пройти и так далее.

Мы часто сталкиваемся с людьми, которые находятся в недоумении в отношении сроков. В процессе строительства находится несколько объектов, и как бы жестко это ни звучало,  строится быстрее тот объект, где нет проблем с получением разрешений на строительство, нет задержек с платежами, нет дополнительной работы с внезапными изменениями в строительстве, нет проблем с качеством подъездных дорог и возможностью установить дом. Кроме того, множество мелочей переносит работу сотрудников с одного объекта на другой, потому что работник должен получать зарплату каждый день, поэтому работа перемещается с одного объекта на другой даже из-за нескольких дней задержки, и когда клиент решает свои проблемы, он думает, что работа будет продолжена немедленно или даже все уже будет сделано наперед. Но вернуться к строительству снова можно только тогда, когда объем работ  следующего объекта, начавшегося во время простоя первого клиента – будет завершен.

Заказчики часто не задумываются о сроках, и в данный момент это наша боль, потому что сроки на строительство указаны при сочетании благоприятных условиях, которые редко бывают в строительстве. В этом году не было зимы, земля не замерзла, транспортировка на сложных участках земли была просто невозможна, поэтому мы вынуждены дожидаться полного высыхания земли, чтобы иметь возможность заехать на участки. Модули тяжелые, весят 7-10 тонн, это не легковой транспорт который не утонет в грязи. И потом одновременно надо выполнять много работ, все клиенты ждут что их дом будет первым, приоритетным, но мы должны перевезти, установить и закончить много объектов, и это не может происходить мгновенно.

К нашей радости есть клиенты, которые нас понимают и готовы подождать. Мы никого не забываем, мы просто не можем разорваться напополам.

 

У нас, как у строителей, есть много грустных историй с невыплатой денег, или только частичной их выплатой, но если деньги не выплачиваются – стоимость материалов и оплаты труда работникам не могут быть оплачены – поэтому все останавливается. Но это уже отдельная тема.

Koka-ModuluMaja.lv

Komanda

Kontakti

Koka Moduļu Māja

Strādājam jau vairāk kā ar 20 gadu pieredzi. Ātri, izdevīgi klientiem un uzticama kvalitāte.